سیستم های امنیتی 361 درجه
سیستم های امنیتی 361 درجه

محصولات

تصویرنام محصولموجودیدرصد تخفیف
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۳۲ کانال داهوآ مدل DH-XVR5232AN-Xدستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۳۲ کانال داهوآ مدل DH-XVR5232AN-X
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۳۲ کانال داهوآ مدل DH-XVR5232AN-S2دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۳۲ کانال داهوآ مدل DH-XVR5232AN-S2
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۱۶ کانال داهوآ مدل DH-XVR5216AN-4KL-Xدستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۱۶ کانال داهوآ مدل DH-XVR5216AN-4KL-X
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۱۶ کانال داهوآ مدل DHI-XVR5216AN-4KLدستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۱۶ کانال داهوآ مدل DHI-XVR5216AN-4KL
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۱۶ کانال داهوآ مدل DH-XVR5216AN-Xدستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۱۶ کانال داهوآ مدل DH-XVR5216AN-X
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۱۶ کانال داهوآ مدل DH-XVR5216AN-S2دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۱۶ کانال داهوآ مدل DH-XVR5216AN-S2
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۱۶ کانال داهوآ مدل DH-XVR5116H-Xدستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۱۶ کانال داهوآ مدل DH-XVR5116H-X
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۱۶ کانال داهوآ مدل DHI-XVR4116HS-S2دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۱۶ کانال داهوآ مدل DHI-XVR4116HS-S2
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۱۶ کانال داهوآ مدل DH-XVR4116HS-Xدستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۱۶ کانال داهوآ مدل DH-XVR4116HS-X
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۱۶ کانال داهوآ مدل DH-XVR1B16Hدستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۱۶ کانال داهوآ مدل DH-XVR1B16H
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۸ کانال داهوآ مدل DH-XVR5108H-4KL-Xدستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۸ کانال داهوآ مدل DH-XVR5108H-4KL-X
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۸ کانال داهوآ مدل DHI-XVR5108H-4KLدستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۸ کانال داهوآ مدل DHI-XVR5108H-4KL
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۸ کانال داهوآ مدل DH-XVR5108HS-Xدستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۸ کانال داهوآ مدل DH-XVR5108HS-X
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۸ کانال داهوآ مدل DH-XVR5108HS-X1دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۸ کانال داهوآ مدل DH-XVR5108HS-X1
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۸ کانال داهوآ مدل DHI-XVR5108HS-S2دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۸ کانال داهوآ مدل DHI-XVR5108HS-S2
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۸ کانال داهوآ مدل DHI-XVR4108HS-S2دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۸ کانال داهوآ مدل DHI-XVR4108HS-S2
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۴ کانال داهوآ مدل DH-XVR5104HS-4KL-Xدستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۴ کانال داهوآ مدل DH-XVR5104HS-4KL-X
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۴ کانال داهوآ مدل DH-XVR5104HS-X1دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۴ کانال داهوآ مدل DH-XVR5104HS-X1
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۴ کانال داهوآ مدل DHI-XVR5104HS-4Mدستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۴ کانال داهوآ مدل DHI-XVR5104HS-4M
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۴ کانال داهوآ مدل DHI-XVR5104HS-S2دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۴ کانال داهوآ مدل DHI-XVR5104HS-S2
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۴ کانال داهوآ مدل DHI-XVR4104HS-S2دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۴ کانال داهوآ مدل DHI-XVR4104HS-S2
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۸ کانال داهوآ مدل DH-XVR1B08Hدستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۸ کانال داهوآ مدل DH-XVR1B08H
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۸ کانال داهوآ مدل DH-XVR1A08دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۸ کانال داهوآ مدل DH-XVR1A08
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۴ کانال داهوآ مدل DH-XVR1B04Hدستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۴ کانال داهوآ مدل DH-XVR1B04H
دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۴ کانال داهوآ مدل DH-XVR1A04دستگاه ضبط تصاویر (ایکس وی آر) ۴ کانال داهوآ مدل DH-XVR1A04
دوربین مداربسته اسپیددام ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-SD49225I-HCدوربین مداربسته اسپیددام ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-SD49225I-HC
دوربین مداربسته اسپیددام ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل SD59230I-HCدوربین مداربسته اسپیددام ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل SD59230I-HC
دوربین مداربسته اسپیددام ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-SD59225I-HC-S2دوربین مداربسته اسپیددام ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-SD59225I-HC-S2
دوربین مداربسته ۲٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل SD22204I-GCدوربین مداربسته ۲٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل SD22204I-GC
دوربین مداربسته ۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC -HDW1100RP-0360Bدوربین مداربسته ۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC -HDW1100RP-0360B
دوربین مداربسته ۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW1100MP-0360Bدوربین مداربسته ۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW1100MP-0360B
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-T1A21Pدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-T1A21P
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-T2A21Pدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-T2A21P
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW1200EMP-Aدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW1200EMP-A
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW1200MPدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW1200MP
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW1200LPدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW1200LP
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW1200SLPدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW1200SLP
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل HAC-HDPW1200Rدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل HAC-HDPW1200R
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW1220MPدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW1220MP
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW1220EMP-Aدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW1220EMP-A
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDBW1220RP-VFدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDBW1220RP-VF
دوربین مداربسته ۲٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW2231EMPدوربین مداربسته ۲٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW2231EMP
دوربین مداربسته ۲٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDBW2231FPدوربین مداربسته ۲٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDBW2231FP
دوربین مداربسته ۴ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-T1A41Pدوربین مداربسته ۴ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-T1A41P
دوربین مداربسته ۴ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-T2A41Pدوربین مداربسته ۴ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-T2A41P
دوربین مداربسته ۴٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW1400MPدوربین مداربسته ۴٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW1400MP
دوربین مداربسته ۴٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW1400EMPدوربین مداربسته ۴٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW1400EMP
دوربین مداربسته ۴٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW1400EMP-A (میکروفن داخلی)دوربین مداربسته ۴٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW1400EMP-A (میکروفن داخلی)
دوربین مداربسته ۴٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDBW1400RP-VFدوربین مداربسته ۴٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDBW1400RP-VF
دوربین مداربسته ۶ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW2601TP-A (میکروفن داخلی)دوربین مداربسته ۶ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW2601TP-A (میکروفن داخلی)
دوربین مداربسته ۶ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW2601TP-Z-A (میکروفن داخلی)دوربین مداربسته ۶ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW2601TP-Z-A (میکروفن داخلی)
دوربین مداربسته ۴K HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW2802TP-A (میکروفن داخلی)دوربین مداربسته ۴K HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HDW2802TP-A (میکروفن داخلی)
دوربین مداربسته ۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1100RPدوربین مداربسته ۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1100RP
دوربین مداربسته ۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1100RMP0360Bدوربین مداربسته ۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1100RMP0360B
دوربین مداربسته ۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1100RMP0280Bدوربین مداربسته ۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1100RMP0280B
دوربین مداربسته ۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1100SLدوربین مداربسته ۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1100SL
دوربین مداربسته ۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1100SPدوربین مداربسته ۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1100SP
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1100RP-VFدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1100RP-VF
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HUM3201Bدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HUM3201B
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-B1A21Pدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-B1A21P
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-B2A21Pدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-B2A21P
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HUM1220APدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HUM1220AP
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-ME1200BP-PIRدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-ME1200BP-PIR
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200RMP0360Bدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200RMP0360B
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200TP-A (میکروفن داخلی)دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200TP-A (میکروفن داخلی)
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200TPدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200TP
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200SLPدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200SLP
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200SPدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200SP
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200BPدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200BP
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200DPدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200DP
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200TLPدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1200TLP
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1220SPدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1220SP
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1220BPدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1220BP
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1220DPدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1220DP
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1220RP-VF-IRE6دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1220RP-VF-IRE6
دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1230DPدوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1230DP
دوربین مداربسته ۲٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW2231DPدوربین مداربسته ۲٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW2231DP
دوربین مداربسته ۲٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW2231EPدوربین مداربسته ۲٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW2231EP
دوربین مداربسته ۲٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW2231RP-Z-IRE6دوربین مداربسته ۲٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW2231RP-Z-IRE6
دوربین مداربسته ۴ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-B2A41Pدوربین مداربسته ۴ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-B2A41P
دوربین مداربسته ۴ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-B1A41Pدوربین مداربسته ۴ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-B1A41P
دوربین مداربسته ۴٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-ME1400B-PIRدوربین مداربسته ۴٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-ME1400B-PIR
دوربین مداربسته ۴٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1400TPدوربین مداربسته ۴٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1400TP
دوربین مداربسته ۴٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1400SPدوربین مداربسته ۴٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1400SP
دوربین مداربسته ۴ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1400BPدوربین مداربسته ۴ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1400BP
دوربین مداربسته ۴ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1400DPدوربین مداربسته ۴ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1400DP
دوربین مداربسته ۴٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1400RP-VFIRE6دوربین مداربسته ۴٫۱ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW1400RP-VFIRE6
دوربین مداربسته ۶ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW2601EP-A (میکروفن داخلی)دوربین مداربسته ۶ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW2601EP-A (میکروفن داخلی)
دوربین مداربسته ۶ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW2601TP-Z-A (میکروفن داخلی)دوربین مداربسته ۶ مگاپیکسل HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW2601TP-Z-A (میکروفن داخلی)
دوربین مداربسته ۴K HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW2802EP-A (میکروفن داخلی)دوربین مداربسته ۴K HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW2802EP-A (میکروفن داخلی)
دوربین مداربسته ۴K HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW2802TP-A-I8 (میکروفن داخلی)دوربین مداربسته ۴K HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW2802TP-A-I8 (میکروفن داخلی)
دوربین مداربسته ۴K HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW2802TP-Z-A (میکروفن داخلی)دوربین مداربسته ۴K HDCVI داهوآ مدل DH-HAC-HFW2802TP-Z-A (میکروفن داخلی)
دیدگاه‌ها (۰)

*
*